ประกาศ/เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่10)