ทำเนียบบุคลากร

รูปภาพ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
uploads/files/teacher/fdwi3y6b2j5o8ge.jpg นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
uploads/files/teacher/snt6udr7j3zwavk.png นางสาวอุไร ธรรมจารี รองผู้อำนวยการฯ
uploads/files/teacher/9v8ei_2mlpq4src.png นายนิคม ปัญโน รองผู้อำนวยการฯ
# รูปภาพ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ฝ่ายงาน
1 uploads/files/teacher/jubxclq9a26vz4y.png นางปิยะทัศน์ ศุภเจริญลาภ ครู ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
2 uploads/files/teacher/5ahpn4ekbw68cti.png นายปรเมศร์ มิ่งประเสริฐ ครู ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
3 uploads/files/teacher/batig0edjk2o7un.png นางสาวปวิตรา อรุณเขต อัตราจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
4 uploads/files/teacher/bneu2i6v0hcfd5o.png นายคณิน ศรีเทียน อัตราจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
5 uploads/files/teacher/rsvpuqih6bnk0j1.png นางดรุณรัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ครู ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
6 uploads/files/teacher/_3tbuj89c7hnfgw.png นายทีปกร อ่อนทอง ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
7 uploads/files/teacher/qh9450esz6obvxl.png นายธีรวัฒน์ เวชกามา ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
8 uploads/files/teacher/64qgwbdetjlar20.png นางสาวธัญชนก บูลย์ประมุข อัตราจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
9 uploads/files/teacher/692oyke01lqabgs.png นายณัฐวิทย์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
10 uploads/files/teacher/an1sgptzrxqbuwc.png นายอิทธิพล ภู่สุนทร ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
11 uploads/files/teacher/npqyrok2ex8h0ld.png นายบุญบูรพ์ มณีแดง ครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
12 uploads/files/teacher/hkt2xpcbm810o5z.png นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์ ครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
13 uploads/files/teacher/2gim49fx03o1esv.png นายมณีศักดิ์ ณ บุญหลง ครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
14 uploads/files/teacher/sr52o9b_0tuqkxw.png นางสาวสุชาวดี เขียวบ้านยาง ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
15 uploads/files/teacher/xydrh7l1i6zuab4.png นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารงบประมาณ
16 uploads/files/teacher/rp6n1_mzlgvfe43.png นางธันยพร ณ บุญหลง ครู ฝ่ายบริหารงานบุคคล
17 uploads/files/teacher/3fgxs5zwr0uetyq.png นายบุญญฤทธิ์ สิทธิศักดิ์ ลูกจ้างรายวันฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
18 uploads/files/teacher/ekt45ymsdplfhnu.png นางสาวฐิติมา อ่วมเปี่ยม ผู้ช่วยครู ฝ่ายบริหารงานบุคคล
19 uploads/files/teacher/41r5ial3e2bsocy.png นางสาววีชนี พวงพุฒ ครู ฝ่ายบริหารงานบุคคล
20 uploads/files/teacher/glpx4yn02dzfe7c.png นางสาวปุญญิสา จันน้ำท่วม ครู ฝ่ายบริหารทั่วไป
Records : 20 of 43 | Page : of 3 | Limit

# รูปภาพ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ชั้น/ห้อง
1 uploads/files/teacher/721q8k4ogjd6san.png นายจิรวัฒน์ เตชัย ลูกจ้างรายวันฯ
2 uploads/files/teacher/tpicmh0asyk5w61.png นางสาวธัญญลักษม์ คงพิมพ์ ลูกจ้างรายวันฯ
3 uploads/files/teacher/v01clj8qph34e5r.png นางสาวนันณภัชสรณ์ ผูกพันธ์ อัตราจ้างชั่วคราว ม.1/1
4 uploads/files/teacher/64qgwbdetjlar20.png นางสาวธัญชนก บูลย์ประมุข อัตราจ้างชั่วคราว ม.1/1
5 uploads/files/teacher/5dmt7gu9eywjs8f.png นางสาวเจนจิรา เลี้ยงเชื้อ ครู ม.1/2
6 uploads/files/teacher/ekt45ymsdplfhnu.png นางสาวฐิติมา อ่วมเปี่ยม ผู้ช่วยครู ม.1/3
7 uploads/files/teacher/dcz8sapgr4uvklh.png นางสาวพรนภัส แดงกองโค ผู้ช่วยครู ม.1/3
8 uploads/files/teacher/evjwt54a87zqrgp.png นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ผู้ช่วยครู ม.1/4
9 uploads/files/teacher/sr52o9b_0tuqkxw.png นางสาวสุชาวดี เขียวบ้านยาง ผู้ช่วยครู ม.1/4
10 uploads/files/teacher/batig0edjk2o7un.png นางสาวปวิตรา อรุณเขต อัตราจ้างชั่วคราว ม.1/4
11 uploads/files/teacher/rsvpuqih6bnk0j1.png นางดรุณรัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ครู ม.2/1
12 uploads/files/teacher/41r5ial3e2bsocy.png นางสาววีชนี พวงพุฒ ครู ม.2/2
13 uploads/files/teacher/chuj19givaqye4o.png นางสาวทาริกา กองบุญเรือง ผู้ช่วยครู ม.2/3
14 uploads/files/teacher/8mid1qn7jocvt0k.png นางพฤษภา ทั่งคำ ครู ม.2/4
15 uploads/files/teacher/xydrh7l1i6zuab4.png นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา ผู้ช่วยครู ม.2/4
16 uploads/files/teacher/uxqbmd4v2pf_3c6.png นายเอกพล ยศแสน ครู ม.3/1
17 uploads/files/teacher/glpx4yn02dzfe7c.png นางสาวปุญญิสา จันน้ำท่วม ครู ม.3/2
18 uploads/files/teacher/dkem0jhv28ngsua.png นางสาวมนัชญา สีสา อัตราจ้างชั่วคราว ม.3/2
19 uploads/files/teacher/qh9450esz6obvxl.png นายธีรวัฒน์ เวชกามา ผู้ช่วยครู ม.3/3
20 uploads/files/teacher/v530_wgl9i6fxkr.png นายณฐรัช อินมงคล อัตราจ้างชั่วคราว ม.3/4
Records : 20 of 44 | Page : of 3 | Limit

# รูปภาพ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระเรียนรู้
1 uploads/files/teacher/2gim49fx03o1esv.png นายมณีศักดิ์ ณ บุญหลง ครู คณิตศาสตร์
2 uploads/files/teacher/uxqbmd4v2pf_3c6.png นายเอกพล ยศแสน ครู คณิตศาสตร์
3 uploads/files/teacher/npqyrok2ex8h0ld.png นายบุญบูรพ์ มณีแดง ครู คณิตศาสตร์
4 uploads/files/teacher/sr52o9b_0tuqkxw.png นางสาวสุชาวดี เขียวบ้านยาง ผู้ช่วยครู คณิตศาสตร์
5 uploads/files/teacher/hkt2xpcbm810o5z.png นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
6 uploads/files/teacher/41r5ial3e2bsocy.png นางสาววีชนี พวงพุฒ ครู ภาษาต่างประเทศ
7 uploads/files/teacher/rsvpuqih6bnk0j1.png นางดรุณรัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ครู ภาษาต่างประเทศ
8 uploads/files/teacher/dkem0jhv28ngsua.png นางสาวมนัชญา สีสา อัตราจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศ
9 uploads/files/teacher/v530_wgl9i6fxkr.png นายณฐรัช อินมงคล อัตราจ้างชั่วคราว ภาษาต่างประเทศ
10 uploads/files/teacher/hrl1o3dzf26xgnp.png นางสาวพิชญาภา พลูคล้าย ลูกจ้างรายวันฯ ภาษาต่างประเทศ
11 uploads/files/teacher/rp6n1_mzlgvfe43.png นางธันยพร ณ บุญหลง ครู ภาษาไทย
12 uploads/files/teacher/jubxclq9a26vz4y.png นางปิยะทัศน์ ศุภเจริญลาภ ครู ภาษาไทย
13 uploads/files/teacher/ekt45ymsdplfhnu.png นางสาวฐิติมา อ่วมเปี่ยม ผู้ช่วยครู ภาษาไทย
14 uploads/files/teacher/qh9450esz6obvxl.png นายธีรวัฒน์ เวชกามา ผู้ช่วยครู ภาษาไทย
15 uploads/files/teacher/8mid1qn7jocvt0k.png นางพฤษภา ทั่งคำ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 uploads/files/teacher/s3vitqf61ocjhk4.png นายพิเชษฐ สมบัติ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 uploads/files/teacher/5dmt7gu9eywjs8f.png นางสาวเจนจิรา เลี้ยงเชื้อ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 uploads/files/teacher/glpx4yn02dzfe7c.png นางสาวปุญญิสา จันน้ำท่วม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 uploads/files/teacher/kxp4cujbz9q6a8d.png นางสาวลภัสรดา ทองปลิว ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 uploads/files/teacher/sgajpbqz8906dml.png นายปภาวิชญ์ ทองศรี ผู้ช่วยครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Records : 20 of 46 | Page : of 3 | Limit