คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้แทนกลุ่ม ตำแหน่ง วาระดำรงตำแหน่ง
1 นายชลาวุธ บุญเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
2 นายสุรพงษ์ หุณฑสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
3 นางปัทมา โพธิ์จุ้ย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
4 น.ส.อุไร ธรรมจารี ผู้แทนครู กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
5 นางละมูล จงศิริ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
6 นายศราวุธ พินิจฤทธิกร ผู้แทนอปท. กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
7 นายปัญญกร เชียงรอด ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
8 พระครูปราโมทย์วรคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
9 พระครูวิรุฬฬ์สุวรรณดิตถ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
10 นายชัยวัฒน์ ปิ่นาค ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
11 นายโส แก้งชัง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
12 นายชูชาติ อกกระจ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
13 นายเอนก อ่วมแจง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
14 ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568
15 ดร.รุ่งฤทัย ทองเณร ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 6มิ.ย.2564 - 5มิ.ย.2568