ส่งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

รายละเอียด :

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามขอดูรายละเอียดกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานได้ที่ฝ่า

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
ส่งโดย :

น.ส.ฐิติมา อ่วมเปี่ยม

งานพัฒนาครูและบุคลากร
ฝ่ายงานบุคคล
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง โดย
14 ก.ย.2565 นักเรียนอบรม สิทธิของผู้รับบริโภคและการป้องกันการกลลวงจากบริการในรูปแบบออนไลน์ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานบุคคล
6 กันยายน 2565 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ROV E-Sport ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระเรียนรู้ / ฝ่ายวิชาการ
แจ้งผู้ปกครองทราบ ให้นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมายื่นขอรับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น งานบริการ/อำนวยความสะดวก / ฝ่ายบริหารทั่วไป
จบ ม.3 ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ เรียน+พัก+อาหาร ฟรีตลอดหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป