27 สิงหาคม 2565 จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล

รายละเอียด :

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง 11 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนจัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
ส่งโดย :

น.ส.เจนจิรา เลี้ยงเชื้อ

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง