27 สิงหาคม 2565 จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล

รายละเอียด :

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง 11 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนจัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
ส่งโดย :

น.ส.เจนจิรา เลี้ยงเชื้อ

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง โดย
14 ก.ย.2565 นักเรียนอบรม สิทธิของผู้รับบริโภคและการป้องกันการกลลวงจากบริการในรูปแบบออนไลน์ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานบุคคล
6 กันยายน 2565 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ROV E-Sport ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระเรียนรู้ / ฝ่ายวิชาการ
แจ้งผู้ปกครองทราบ ให้นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมายื่นขอรับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น งานบริการ/อำนวยความสะดวก / ฝ่ายบริหารทั่วไป
จบ ม.3 ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ เรียน+พัก+อาหาร ฟรีตลอดหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป