27 สิงหาคม 2565 จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล

รายละเอียด :

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง 11 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนจัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
ส่งโดย :

น.ส.เจนจิรา เลี้ยงเชื้อ

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง โดย
29ธ.ค.2565 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
22-23ธ.ค.2565 กีฬาสีภายในโรงเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ฝ่ายบริหารทั่วไป
17ธ.ค.2565 ประชุมผู้ปกครอง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ฝ่ายบริหารทั่วไป
7-9ก.พ.2565 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ฝ่ายบริหารทั่วไป
1ธ.ค.2565-20ม.ค.2566 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4(รอบโควตา) งานรับนักเรียน / ฝ่ายบริหารทั่วไป