ผู้บริหารสถานศึกษา : ดร.กฤตย์  ไชยวงศ์ 

ที่ รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ
“เข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๓
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ” ประจำปี ๒๕๕๘ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) ๒๕๕๙
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นผู้บริหารดีเด่น ที่มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสถานศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ” ประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) ๒๕๖๑
โล่เกียรติคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ๒๕๕๙
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๖๒
โล่ประกาศเกียรติคุณ “อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๙ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐
โล่ประกาศเกียรติคุณ “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น”  ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๒๕๖๒
เกียรติบัตร “เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ที่สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๒ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒