๑) ผลงานนักเรียนด้านวิชาการ 

ที่ รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ
โล่และเกียรติบัตร รางวัล “ชนะเลิศ” กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด    ระดับ ๓ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๖๑
๒. โล่และเกียรติบัตร รางวัล “ชมเชย” กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ระดับ ๓ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๖๓
รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ โครงการแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศ การสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ๒๕๖๑
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัย

(การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ )

๒๕๖๒
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย

(การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๒๕๖๒
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑๐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖
๑๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “เครื่องแกะข้าวโพด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “เครื่องหยอดปุ๋ย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

(การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๒๕๖๒
๑๔ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
๑๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
๑๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖
๑๗ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
๑๘ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
๑๙ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

(การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๒๕๖๒
๒๐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖
๒๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓
๒๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖
๒๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน   “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑-ม.๓
๒๔ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๒๕ รางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓
๒๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประเทศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลักชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน ของโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มูลนิธิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๒๕๖๔

                          ๒) ผลงานนักเรียนด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 

ที่ รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ
๒๗ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัย

 

๒๕๖๒
๒๘ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลุกทุ่งหญิง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒
๒๙ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “๖๐ ปี ออมทรัพย์ครุอุตรดิตถ์” สหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓
๓๐ รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานลูกหลานพระยาพิชัยหัวใจลูกทุ่ง ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓

                         ๓) ผลงานนักเรียนด้านกีฬา 

ที่ รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ
๓๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม การกีฬาแห่งชาติ

ร่วมกับ จังหวัดตาก

(การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ          ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๖ “ตากเกมส์”)

๒๕๖๓
๓๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
๓๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน   ๖๑ กิโลกรัม
๓๔ รองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์

(โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓)

๒๕๖๓
๓๕ รองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง
๓๖ รองชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง
๓๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตซอลชาย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๑
๓๘ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดท่ามวยพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓
๓๙ รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลบุญธรรมออโต้เซอร์วิส คัพ ครั้งที่ ๑ สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วิส ๒๕๖๓