ที่ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ/ปีที่ได้รับ
– นายกฤษฎิ์ทิโชติ   ฤกษ์ศิริลภัสช์

– นางสาวนันณภัชสรณ์   ผูกพันธ์

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำ ปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
– นายกฤษฎิ์ทิโชติ   ฤกษ์ศิริลภัสช์

– นางสาวนันณภัชสรณ์   ผูกพันธ์

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง       รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย
– นายขจรศักดิ์  สีเหลือง

– นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง

– ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์  โกฏสืบ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

4 – นางสาวสร้อยสุดา  คะจรรยา

– นายเอกพล  ยศแสน

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
– นายขจรศักดิ์  สีเหลือง

– นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง

– ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์  โกฏสืบ

– นายฐิติพันธ์  บรรเทา

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัย
นางสาวศิริพร  บวบสด ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน ๖๑ กิโลกรัม รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี และเหรียญเงิน กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่๓๖ “ตากเกมส์” วันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  จังหวัดตาก

 

– นางธันยพร  ณ บุญหลง

– นางสาวฐิติมา  อ่วมเปี่ยม

 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
– นายวรรัตน์  ทองคำ

– นางสาวลภัสรดา  ทองปลิว

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖
– นายณัฐพงศ์  ศรีประเสริฐ

– นายอนุสรณ์  เชียงรอด

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖
๑๐ นายธนพงษ์  คิดอ่าน ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
๑๑ นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ ,ม.๔-๖ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑- ๓
๑๒ นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖
๑๓ นายพิเชษฐ  สมบัติ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖