“มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

                   ๑.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                   ๒.  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                   ๓.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา

                   ๔.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   ๕.  พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                   ๖.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                         (School-based Management for Local Development : SBMLD)

                   ๗.  ส่งเสริมการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น

                   ๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

                   ๓.  มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

                   ๔.  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   ๕.  มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                   ๖.  มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (School-based Management

                         for Local Development : SBMLD) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   ๗.  มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“สถานศึกษาพอเพียง”

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ   (วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ) แปลว่า “บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”

                   โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์         เน้นทักษะ ชีวิต จิตอาสา

                   เด่นอาชีพ ดนตรี และกีฬา     เก่งวิชา มีคุณธรรม ประจำใจ

                   อบจ. อุดมการณ์  ยิ่งใหญ่

                   อ. : เอาใจใส่  การเรียนรู้  สู่ทักษะ

                   บ. : บริการ  มีจิตสาธารณะ

                   จ. : จริย มีคุณธรรม  ประจำใจ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีประวัติความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้
          เดิมชื่อ “ โรงเรียนน้ำตาลสงเคราะห์ ” เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานน้ำตาลไทยอุตรดิตถ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อสร้างโดยโรงงานน้ำตาลไทยอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับลูกหลานของพนักงานโรงงานน้ำตาล รวมทั้งลูกหลานชาวไร่อ้อยและประชาชนทั่วไป
          เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้โอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม ” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายอุทัย พักขาว เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ต่อมา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  รับถ่ายโอนโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ” (น้ำตาลสงเคราะห์-วังกะพี้พิทยาคม) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖) ซึ่งระหว่างการรับถ่ายโอนมีผู้บริหาร   ๑ คน มีข้าราชการครู ๙ คน และนักเรียน ๙๙ คน โดยมี ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
          ปัจจุบัน ในปีการศึกษา ๒๕63  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-๖) มีนักเรียนทั้งหมด 427 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 62 คน

          หลังจากถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ แล้ว โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุง อาคาร สถานที่ มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้
          – หอประชุม “นิมมานโกวิท”
          – ห้อง Streamimg E-Classroom 3D
         – ห้องสมุด
         – ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
         – ศูนย์สื่อ ICT
         – ห้องดนตรี
         – ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
         – อาคารเรียน “ศุภรักษ์นุสรณ์” (อาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน)
         – โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๖ หมู่ ๓ ถนนศรีชาววัง ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ ๕๓๑๗๐ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริม        การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๙๔-๒๖๑ โทรสาร ๐๕๕-๔๙๔-๒๖๑                              E–Mail: uttpao2559@gmail.com เว็บไซต์: www.uttpao.ac.th มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่

           มีเขตติดต่อ ดังนี้

           ทิศเหนือ         จรด ถนน สาย วังกะพี้ – บ้านป่าถ่อน

           ทิศใต้             จรด แปลงปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย (อุตรดิตถ์)

           ทิศตะวันออก    จรด สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้

           ทิศตะวันตก      จรด ทุ่งนา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ ๖  โดยมีเขตพื้นที่บริการทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดแผนการเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕ แผนการเรียน หรือ 5 G คือ

           G1 : Genius Science-Math       = แผนการเรียนเตรียมแพทย์-วิศวะ

           G2 : Genius language             = แผนภาษา (อังกฤษ-จีน)

           G3 : Gifted Musical and Dance = แผนการเรียนดนตรี-นาฏศิลป์

           G4 : Gifted Sport                   = แผนการเรียนกีฬา

           G5 : Good Careers                = แผนการเรียนอาชีพ

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนศรีชาววัง สายอุตรดิตถ์ – อำเภอพิชัย มีสถานที่สำคัญและแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่

         – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้  

         – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ  

                   – ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลวังกะพี้

         – สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้

         – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาวังกะพี้

         – ตลาดสดวังกะพี้

         – เทศบาลตำบลวังกะพี้

         – เทศบาลตำบลบ้านเกาะ

         – วัดท่าทอง (นิมมานโกวิท) (วัดหลวงปู่ทองดำ เกจิอาจารย์)

         ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณีหรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น                 ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์ การแห่เปรต การบวชนาคสามัคคี การทำบุญกลางบ้าน เป็นต้น

          ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เนื่องจากมีแม่น้ำน่านไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลวังกะพี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และเลี้ยงปลาในกระชังขาย และผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้โดยเฉลี่ยของแต่ละครอบครัวปีละ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท 

          สภาพสังคมของผู้ปกครองในชุมชน แต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกเฉลี่ยครอบครัวละ ๓-๔ คน ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง ทำงานอยู่ต่างจังหวัด นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องทำให้ขาดผู้ดูแลควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อใช้บริการนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

ที่ รายการ จำนวน
อาคารเรียน 3 หลัง
อาคารประกอบ ๒ หลัง
ห้องประชุม/โรงอาหาร 1 หลัง
โรงจอดรถยนต์ของครูและบุคลากร ๑ หลัง
โรงจอดรถจักรยานยนต์ของครูและบุคลากร ๑ หลัง
โรงจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ของนักเรียน 2 หลัง
โรงฝึกงานเกษตรกรรม ๑ หลัง
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน (ครัวชาววัง) ๑ หลัง
ศูนย์ปฏิบัติงานของนักการภารโรง/ห้องเก็บของ ๑ หลัง
๑๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 ห้อง
๑๑ ห้องสมุด 1 ห้อง
๑๒ ห้องศูนย์สื่อ ICT 1 ห้อง
๑๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
๑๔ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
๑๕ ห้องเรียน DLIT ๒ ห้อง
๑๖ ห้องดนตรี 1 ห้อง
๑๗ ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง
๑๘ ห้องศิลปะ 1 ห้อง
๑๙ ห้องฝึกเทควันโด 1 ห้อง
๒๐ ห้องกิจกรรมลูกเสือ 1 ห้อง
๒๑ ห้องกิจกรรมยุวกาชาด 1 ห้อง
๒๒ ห้องพระพุทธศาสนา 1 ห้อง
๒๓ ห้องคหกรรม 1 ห้อง
๒๔ ห้องโรงเรียนธนาคาร 1 ห้อง
๒๕ ห้องกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1 ห้อง
๒๖ ห้องสวัสดิการครูและนักเรียน 1 ห้อง
๒๗ ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง
๒๘ ห้องประชุม ๒ ห้อง
๒๙ สนามเปตอง 1 สนาม
๓๐ สนามวอลเล่ย์บอลในร่ม 1 สนาม
๓๑ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 1 สนาม
๓๒ สนามฟุตซอล 1 สนาม
๓๓ สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
๓๔ สนามฟุตบอล 1 สนาม
๓๕ ห้องน้ำ/ห้องส้วม (ทั้งนอกอาคารและภายในอาคาร) ๕๑ ที่นั่ง

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ที่

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้ (ครั้ง/ปี)

โรงฝึกงานเกษตรกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน (ครัวชาววัง)

ตลอดปีการศึกษา

ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดปีการศึกษา

ห้องสมุด

ตลอดปีการศึกษา

ห้องศูนย์สื่อ ICT

ตลอดปีการศึกษา

ห้องคอมพิวเตอร์

ตลอดปีการศึกษา

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ตลอดปีการศึกษา

ห้องเรียน DLIT

ตลอดปีการศึกษา

ห้องดนตรี

ตลอดปีการศึกษา

๑๐

ห้องนาฏศิลป์

ตลอดปีการศึกษา

๑๑

ห้องศิลปะ

ตลอดปีการศึกษา

๑๒

ห้องฝึกเทควันโด

ตลอดปีการศึกษา

๑๓

ห้องกิจกรรมลูกเสือ

ตลอดปีการศึกษา

๑๔

ห้องกิจกรรมยุวกาชาด

ตลอดปีการศึกษา

๑๕

ห้องพระพุทธศาสนา

ตลอดปีการศึกษา

๑๖

ห้องปฏิบัติการคหกรรม

ตลอดปีการศึกษา

๑๗

ห้องโรงเรียนธนาคาร

ตลอดปีการศึกษา

๑๘

ห้องกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

ตลอดปีการศึกษา

๑๙

ห้องสวัสดิการครูและนักเรียน

ตลอดปีการศึกษา

๒๐

ห้องประชุม ๑ (ห้องนิมานโกวิท)

ตลอดปีการศึกษา

๒๑

ห้องประชุม ๒ (ห้องพิชัยดาบหัก)

ตลอดปีการศึกษา

๒๒

สนามเปตอง

ตลอดปีการศึกษา

๒๓

สนามวอลเล่ย์บอลในร่ม

ตลอดปีการศึกษา

๒๔

สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด

ตลอดปีการศึกษา

๒๕

สนามฟุตซอล

ตลอดปีการศึกษา

๒๖

สนามบาสเกตบอล

ตลอดปีการศึกษา

๒๗

สนามฟุตบอล

ตลอดปีการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้ (ครั้ง/ปี)

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์

วัดท่าทอง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

วัดวังกะพี้  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

วัดวังโป่ง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

วัดกลาง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

วัดเกษมจิตตาราม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

ตลอดปีการศึกษา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ (ฝึกงาน)

๑๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

๑๐

๑๑

สถานีตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

๑๒

๑๒

สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

ตลอดปีการศึกษา

๑๓

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

๑๕

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

๑๖

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

ตลอดปีการศึกษา

๑๗

เขื่อนสิริกิติ์  อ.น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์

๑๘

ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

๑๙

บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์

๒๐

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน  อ.น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์

๒๑

มณฑลทหารบกที่ ๓๕ (ค่ายพิชัยดาบหัก)  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

ตลอดปีการศึกษา

๒๒

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๐   อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์

๒๓

ศูนย์ขยายพันธ์พืช ประดับพันธุ์ไม้   อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

ดาวน์โหลด->ไฟล์เพลงมาร์ชโรงเรียน