sssssss

ข่าวสารกิจกรรม

video

22มิถุนายน2562 นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่2 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ครูและบุคลากรทางศึกษาและนักเรียนแกนนำ เข้าการอบรม " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " โดยกองการศึกษา อบจ.อุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมโรงเรียน

21มิถุนายน2562 นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1

เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา10.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ประธานพิธีใน " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " แก่ครูและบุคลากรแกนนำ โดยกองการศึกษา อบจ.อุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมโรงเรียน
video

24พ.ค.2562 โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์ รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประธานกล่าวเปิด รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

เผยแพร่วิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้: ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Who used ล่าสุด (ไนน์)Download ผู้สอน นางสาวสันต์หทัย   จุลเกตุ

แบบสำรวจความคิดเห็นแบบสำรวจความคิดเห็น
“พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
close-link