ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน

เดิมชื่อ “ โรงเรียนน้ำตาลสงเคราะห์ ” เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัด โรงงานน้ำตาลไทยอุตรดิตถ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ได้โอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม ” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายอุทัย พักขาว เป็นผู้บริหารคนแรก ในตำแหน่งครูใหญ่ และ ในปีการศึกษา 2533 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต่อมา ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  รับการถ่ายโอนโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ในรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสายสามัญตั้งแต่ระดับ ม.1-6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของภาคเหนือ ที่มีการถ่ายโอนออกไปอยู่นอกสังกัด หลังถ่ายโอนได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (น้ำตาลสงเคราะห์-วังกะพี้พิทยาคม)

ปีพศ2558 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1-6) มีผู้บริหาร 1 คน มีครู 9 คน และมีนักเรียน 99 คน โดยมี นายกฤตย์ ไชยวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คนแรก ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2558) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1-6) มีแผนจัดชั้นเรียนเป็น 3-1-2/3-1-1 รวม 11 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีบุคลากรประจำในโรงเรียน ทั้งหมด 26 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 2 คน

สถานศึกษาชั้นนำ ในการจัดศึกษา ด้วยหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานสู่สากล

เน้นทักษะชีวิตจิตอาสา  เด่นอาชีพ ดนตรี

และกีฬา  เก่งวิชา มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เพลงมารช์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล่านักเรียน อ.บ.จ.  อุตรดิตถ์     เน้นทักษะ ชีวิต จิตอาสา
เด่นอาชีพ  ดนตรี  และกีฬา  เก่งวิชา มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ม่วงขาว…ม่วงขาว…รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนา  (ร้องซ้ำ)

อ.บ.จ. อุดมการณ์ ยิ่งใหญ่   อ. เอาใจใส่ การเรียนรู้ สู่ทักษะ
บ. บริการ มีจิตสา ธารณะ    จ. จริยะ มีคุณธรรม ประจำใจ

ม่วงขาว…ม่วงขาว…รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนา  (ร้องซ้ำ)

 

มีท่านพ่อ พระยาพิชัยดาบหัก         สัญลักษณ์ สถาบัน การศึกษา
เป็นศุนย์รวม  แหล่งเรียนรู้ ทุกวิชา       พัฒนา ท้องถิ่นไทย  ให้เจริญ

(จบ)

*********************************************************************
เนื้อร้อง: กฤตย์ ไชยวงศ์
ทำนอง: ฐิติพันธ์ุ  บรรเทา
เรียบเรียงดนตรีเสียงประสาน : ฐิติพันธ์ุ  บรรเทา
********************************************************************

เน้น 4 แผนการเรียน

1.แผนเตรียมแพทย์-วิศวะ เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.แผนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

3.แผนความสามารถพิเศษ เน้นดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์

4.แผนการเรียนปกติ เน้นสายอาชีพเป็นหลัก วุฒิ ม.6 และปวช.