28 มีนาคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา

0
71

ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันที่  2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

  รายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน   ชั้น
นักเรียน :  
1. เด็กชายมนต์ธพันธิ์  มุกดา               
2. เด็กชายฉัตรณเรศ  เหมือนเชตุ
ผู้ปกครอง :
1. นางสมัย  ม่วงมี               
2. นางสาวฉัตรฤดี  เหมือนเชตุ              
3. นางสาวศศิมาพร  บุญทำดี
ม.1/1
นักเรียน :
1. เด็กหญิงนิศาชล   มาจวง             
2. เด็กหญิงรัตนา     พลเยี่ยม             
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชมพูกูล             
4. เด็กหญิงสิริกัญญารัช  ต่ายลำยงค์             
5. เด็กหญิงสุรธิดา     อุดมเกตุ
ม.1/2
นักเรียน :
1. เด็กชายศรุตเทพ      รักชาติไทย             
2. เด็กหญิงนาราภัทร  สุขทิม             
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์   คำมานิตย์             
4. เด็กชายนพรัตน์     นันตะสุคนธ์             
5.เด็กชายปรากรานต์            ทับเลิก
ม.1/3
นักเรียน :  
1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เอี่ยมท่า               
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เจริญลาถ
ผู้ปกครอง :
1. นายบุญเยี่ยม  เอี่ยมท่า               
2. นางจันทิมา  เจริญลาถ
ม.1/4
นักเรียน :
1. เด็กชายอาคม    แป้นเกิด             
2. เด็กชายยศกร  โพธิ์จุ้ย             
3. เด็กชายปฐมพงศ์  โพธิ์จุ้ย             
4. เด็กหญิงสกุลเกศ  นาคะเกตุ
ผู้ปกครอง :
1. นางปราณี  จันทร์ปัญญา               
2. นางบังอร  โพธิ์จุ้ย                
3. นางปัทมา  โพธิ์จุ้ย              
4. นางนิ่มอนงค์  นาคะเกศ
ม.2/1
นักเรียน :
1. เด็กชายคมเพ็ชร  กลิ่นแย้ม             
2. เด็กหญิงสุกัลยา  บุญนิฉันท์             
3. เด็กชายอุดมศิลป์  มหาวงศ์
ผู้ปกครอง :       
1. นางอังคณา  กลิ่นแย้ม                 
2. นางบุฐสม  บุญนิฉันท์                
3. นางสาวอุไร  มหาวงศ์
ม. 2/2

รายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน   ชั้น
นักเรียน :
1. เด็กหญิงหัตถยา  สอนคำ   
2. เด็กหญิงเกษมณี  ผูกทรัพย์
ผู้ปกครอง :
1. นางสาวสุดใจ  เสมกันทา               
2. นางสาวกัญญา  ประการ              
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ผูกทรัพย์              
4. นางสาวพรทิพย์  ขันธวิธิ
ม.2/3
นักเรียน :
1. เด็กหญิงสมใจ  หลานวงศ์             
2. เด็กหญิงพรอรุณ  ครุฑเมือง             
3. เด็กชายณรงศักดิ์  กล่ำแก้ว             
4. เด็กหญิงฝนทิพย์  ลิ้มผลสุขสันติ              
5. เด็กชายพิสิษฐ์  มหาอำมาตย์
ผู้ปกครอง :
1. นางบัวงาม  จันทร์โฉม               
2. นางสาวอรนุช  ครุฑเมือง               
3. นางเตือนใจ     กล่ำแก้ว                
4. นายสว่าง  ลิ้มผลสุขสันติ               
5. นางศรีไพร  ขำฉา
ม.2/4
นักเรียน :
1. นางสาวปิยนุช    สวนแก้ว             
2. นางสาวธิติมา     วอนเจียม
ม.4/1
นักเรียน :
1. นางสาวสิรินทิพย์  จีนบุญมี             
2. นางสาวจิราพร  สีสา             
3. นายจิรวัฒน์  เจริญคง             
4. นางสาวสุกัญญา  เรืองเดช             
5. นางสาวกัญญพัชร  น้อยนาค
ผู้ปกครอง :
1. นางดวงฤดี  จีนบุญมี               
2. นางกมลธรรม  สีสา               
3. นางอรวรรณ  โพธิ์นาน               
4. นางทองสน  อ่วมดี                
5. นางศรัญญา  น้อยนาค
ม.4/2
  รายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน   ชั้น
นักเรียน :
1. นายธานธรณ์  อินนิน
2. นายนภดล  พรหมสวัสดิ์             
3. นางสาวชัญญานุช  แฟงอ็อด
ผู้ปกครอง :
1. นางพะยอม  อินนิน   
ม.4/3
นักเรียน :
1. นางสาวพวงเพ็ชร  ศรีน่วม             
2. นางสาวน้ำฝน  น้อยนา             
3. นายธวัชชัย  พวงผกา             
4. นายณัฐพงษ์  พิมพ์พา             
5. นางสาวกัญญาณี  เฟืองคง
ม.4/4
นักเรียน :
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ต่ายลำยงค์             
2. นางสาวณัฐพร  นาคทั่ง             
3. นางสาวชญานิษฐ   ทรัพย์ประเสริฐ             
4. นางสาวกาญจนา   คำหล้า              
5. นางสาวรุธิรา     สุขคำปา             
6. นายพงศธร   จินะ             
7. นางสาวศณัฐกาณ   ขำฉา
ม.5/1
นักเรียน :
1. นายชัยฤทธิ์   ศรีสุข             
2. นางสาวสุพรรณี  ทองฝุ่น             
3. นายเจษฏาภรณ์  สอสุธรรม             
4. นายอภิเดช    มุละศิวะ             
5. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรชาย
ม.5/2

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here