24 ก.ย.2562 ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2

0
8

24 ก.ย.2562 น.ส.พวงเพชร ศรีน่วม ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2 งานเทศกาลลางสาดอุตรดิตถ์ ประจำปีที่2562