17พ.ค.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านพระพุทธศาสนา ในเนื่องสัปดาห์วันวิสาขบูชา

0
30

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด “โครงการส่งเสริมการศึกษาอบรมด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประธานกล่าวเปิดโครงการ นักเรียนรับการอบรมปฏิบัตินั่งสมาธิ ฟังพระธรรม จากท่านพระคุณเจ้า วัดท่าทอง บ.ท่าทอง ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ณ หอประชุมโรงเรียน