แต่งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฎศิลป์