แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน September 2019

26ก.ย.2562 ร่วมทำบุญงานศพ บิดาของเด็กหญิงปิยะฉัตร เกตุเนียม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

0
ร่วมทำบุญงานศพ บิดาของเด็กหญิงปิยะฉัตร เกตุเนียม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ยอดรวมเงินทำบุญในครั้งนี้ 2,030.50 บาท (สองพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)

26 ก.ย.2562 สภานักเรียน บริจาคเครื่องสำอางค์ให้แก่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สำหรับแต่งหน้า

0
26 ก.ย.2562 สภานักเรียน บริจาคเครื่องสำอางค์ให้แก่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สำหรับแต่งหน้าศพ

24 ก.ย.2562 ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2

0
24 ก.ย.2562 น.ส.พวงเพชร ศรีน่วม ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2 งานเทศกาลลางสาดอุตรดิตถ์ ประจำปีที่2562

30ก.ย.2562 ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน

0
30ก.ย.2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร