เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา2563 ตั้งแต่วันนี้ - 11 เม.ย.2563 ติดต่อสมัครได้ที่ห้องแนะแนว อาคาร1 ชั้น2 โทร.055-494261

จดหมายเหตุรายเดือน May 2019

รณรงค์ลด “ขยะพลาสติก”

0
กคช.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวง พม.ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะและลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน เกิดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ตั้งเป้าปี 2562 นำร่อง 5 พื้นที่ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จ.นนทบุรี บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9...

24พ.ค.2562 โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์ รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประธานกล่าวเปิด รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21พ.ค.2562 ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ รับการติดตามผลการดำเนินงาน

0
เมื่อวันอังคารที่ 21พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับการติดตามผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน ชมรมTO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

0
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) ...

โรงเรียนบ้านดงช้างดี

0
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงช้างดี ...

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี อุตรดิตถ์

0
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690025

17พ.ค.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านพระพุทธศาสนา ในเนื่องสัปดาห์วันวิสาขบูชา

0
วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด "โครงการส่งเสริมการศึกษาอบรมด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์...

วันวิสาขบูชา

0
วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน...

15พ.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

0
เมื่อวันพุธที่15พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ( รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้อง3D...