sssssss

จดหมายเหตุรายเดือน February 2019

14ก.พ.2562 ศึกษาดูงานสถานศึกษานำร่องที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเลิกทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ThaiLand4.0

เมื่อวันที่14 ก.พ.2562 นายกฤษต์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากร พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานสถานศึกษานำร่องที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเลิกทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ThaiLand4.0 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

แบบสำรวจความคิดเห็นแบบสำรวจความคิดเห็น
“พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
close-link