sssssss

เพลงมาร์ชโรงเรียน

เนื้อร้อง: นายกฤตย์ ไชยวงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)/ นายฐิติพันธุ์ บรรเทา (ผู้ช่วยครู) ทำนอง: นายฐิติพันธุ์ บรรเทา (ผู้ช่วยครู)

แบบสำรวจความคิดเห็นแบบสำรวจความคิดเห็น
“พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
close-link